عمومی
 شعر در مورد سیزده آبان ماه

 

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز

                                       چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است

                                           وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

                                            وز نور خدا جان بگرفت دانش آموز

با آن که همه ، روز و همه،مکتب علم است

                                            لیکن که یکی روز بود ثابت و پی  

ا ین سیزده آبان ، همان ثابتِ روز است

                                             کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز

هر سال به و ماه به و روز به و به

                                         امروز ز دیروز و دگر روز به امروز

 

|+| نوشته شده توسط محمدعلی در جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا